Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.
IZUM Izobraževanje

Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Izobraževanje, usposabljanje in vzdrževanje aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo

Velik del izobraževalne dejavnosti IZUM-a se nanaša na izobraževanje knjižničarjev, zlasti tistih, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije in izgrajujejo baze podatkov sistema COBISS.SI.

Izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu vzajemne katalogizacije izvajata Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) in Institut informacijskih znanosti (IZUM), tečaji pa se dopolnjujejo. NUK je odgovoren predvsem za katalogizacijska pravila, IZUM pa za formate COMARC in programsko opremo za vzajemno katalogizacijo. Vendar je treba vedeti, da v praksi strogo ločevanje odgovornosti ni možno, saj so katalogizacijska pravila, formati COMARC in programska oprema za vzajemno katalogizacijo COBISS tesno povezani in soodvisni.

Leta 2015 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A). V skladu z ZKnj-1A sta IZUM in NUK februarja 2018 definirala pogoje in postopek za pridobitev dovoljenj za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI. Knjižničarji lahko v času izobraževanja in usposabljanja za vzajemno katalogizacijo pridobijo dovoljenja s pripadajočimi pooblastili:

  • dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter za kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela
  • dovoljenje B1 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov
  • dovoljenje B2 za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov
  • dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva
  • dovoljenje D za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva

Vsa navedena dovoljenja vključujejo tudi pooblastila za prevzemanje zapisov iz formata MARC 21 in pooblastila za redakcijo zapisov v COBIB. Katalogizatorji, ki zapise samo prevzemajo iz vzajemne baze podatkov COBIB, navedenih dovoljenj ne potrebujejo.

Knjižnice in katalogizatorji, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije, se morajo zavedati, da njihovo delo vpliva tudi na delo katalogizatorjev drugih knjižnic v sistemu, zato je ustrezna usposobljenost katalogizatorjev in zagotavljanje kakovosti bibliografskih in normativnih baz podatkov odločilnega pomena.

Kako pridobiti posamezno dovoljenje za vzajemno katalogizacijo in v kakšnem zaporedju se je treba udeležiti tečajev v NUK-u in v IZUM-u, je opisano v nadaljevanju.

1. Pridobitev dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij

Knjižničar, ki želi aktivno sodelovati v sistemu vzajemne katalogizacije, se mora najprej usposobiti za katalogizacijo monografskih publikacij in pridobiti dovoljenje A, ki vključuje tudi pooblastila za kreiranje in redigiranje zbirnih zapisov ter zapisov za izvedena dela.

1.1 Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj (IZUM, 5 dni)

Kandidat se mora najprej udeležiti tečaja Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj v IZUM-u. Na tečaju se kandidat seznani z osnovnimi načeli sistema vzajemne katalogizacije COBISS, formatom COMARC/B za bibliografske podatke, osnovami formata COMARC/A za normativne podatke ter s programsko opremo za katalogizacijo.

Po opravljenem tečaju dobi kandidat uporabniško ime in pooblastilo za kreiranje in redigiranje zapisov za monografske publikacije v testnem okolju vzajemne katalogizacije, ki je namenjeno praktičnemu usposabljanju. Kandidat v tem okolju samostojno kreira najmanj 30 bibliografskih zapisov in njim pripadajoče normativne zapise.

1.2 Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (NUK, 5 dni)

Kandidat se mora v NUK-u čim prej (najkasneje pa pred oddajo vloge za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij) udeležiti tečaja Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI, na katerem poglobi in razširi svoje znanje o katalogizacijskih pravilih.

1.3 Preizkus znanja za podelitev dovoljenja A

Ko redaktorji iz IZUM-a in NUK-a verificirajo 30 testnih zapisov, se kandidat lahko prijavi na preizkus znanja. Dovoljenje A pridobi z uspešno opravljenim preizkusom.

Po podelitvi dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij je treba vsakemu katalogizatorju začetniku določiti mentorja, ki nadzoruje kakovost njegovih zapisov najmanj 12 mesecev po pridobitvi dovoljenja. Če ima knjižnica samo enega katalogizatorja, ki je obenem začetnik, oziroma nima primernega kandidata za mentorja, za mentorstvo poskrbita NUK in IZUM.

2. Pridobitev pooblastil za kreiranje normativnih zapisov za imena korporacij in ažuriranje normativne baze podatkov CONOR

Potem ko katalogizator pridobi dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij, se lahko začne usposabljati za kreiranje in redigiranje polnih normativnih zapisov v bazi podatkov CONOR. Izobraževanje za kreiranje normativnih zapisov se začne v NUK s tečajem Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime.  Nato v poljubnem vrstnem redu sledita tečaja Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije v NUK in Katalogizacija v sistemu COBISS – ažuriranje CONOR v IZUM.

Pooblastili sta dve: za kreiranje in redigiranje polnih zapisov za osebna imena in za kreiranje in redigiranje zapisov za imena korporacij. Pogoj za obe pooblastili je opravljen IZUMov tečaj in za vsako od pooblastil še pripadajoč NUKov tečaj.

2.1 Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime (NUK, 1 dan)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o pravilih za določanje in oblikovanje normativnih ter variantnih oblik osebnih imen.

2.2 Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije (NUK, 1 dan)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o pravilih za določanje in oblikovanje normativnih ter variantnih oblik imen korporacij.

2.3 Katalogizacija v sistemu COBISS – ažuriranje CONOR (IZUM, 1 dan)

Katalogizator se podrobneje seznani s formatom COMARC/A za normativne podatke ter s postopki normativne kontrole v okviru programske opreme za katalogizacijo.

3. Pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov, kontinuiranih virov, neknjižnega gradiva in antikvarnega gradiva

Katalogizator, ki želi pridobiti dovoljenje B1 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in B2 za katalogizacijo kontinuiranih virov, se mora najprej udeležiti nadaljevalnega tečaja katalogizacije v IZUM-u, nato pa še ustreznega tečaja v NUK-u.

Katalogizator, ki želi pridobiti dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva, se mora udeležiti ustreznega tečaja po programu NUK, priporočljiva pa je tudi udeležba na nadaljevalnem tečaju katalogizacije v IZUM-u.

Izobraževanje in usposabljanje za pridobitev dovoljenja D za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva izvaja samo NUK.

Po opravljenih tečajih dobi katalogizator pooblastila za kreiranje in redigiranje zapisov za ustrezne vrste gradiva v testnem okolju vzajemne katalogizacije, ki je namenjeno praktičnemu usposabljanju. Katalogizator v tem okolju samostojno kreira po 10 bibliografskih zapisov za posamezno vrsto gradiva in njim pripadajoče normativne zapise.

3.1 Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (IZUM, 5 dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o formatu COMARC/B za bibliografske podatke in o programski opremi za katalogizacijo.

Tečaj je obvezen za katalogizatorje, ki želijo pridobiti dovoljenji B1 in B2 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov.

3.2 Katalogizacija sestavnih delov (NUK, 2 dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o katalogizaciji sestavnih delov.

3.3 Katalogizacija kontinuiranih virov (NUK, 4 dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o katalogizaciji kontinuiranih virov.

3.4 Katalogizacija neknjižnega gradiva (NUK, 4 dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o katalogizaciji neknjižnega gradiva.

3.5 Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva (NUK, 2 dni)

Katalogizator na tečaju poglobi in razširi svoje znanje o katalogizaciji antikvarnega knjižnega gradiva. Izvedba tečaja se prilagodi številu udeležencev.

3.6 Preizkus znanja za pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D

Ko redaktorji IZUM in NUK verificirajo 10 testnih zapisov (za posamezno vrsto gradiva), se kandidat lahko prijavi na preizkus znanja. Preizkus lahko po želji opravlja za vsako dovoljenje posebej ali za več dovoljenj hkrati. Dovoljenja B1, B2, C in D pridobi z uspešno opravljenim preizkusom.

Vsakemu katalogizatorju začetniku je treba določiti mentorja, ki nadzoruje kakovost njegovih zapisov najmanj 12 mesecev po pridobitvi dovoljenja. Če ima knjižnica samo enega katalogizatorja, ki je obenem začetnik, oziroma če knjižnica nima primernega kandidata za mentorja, za mentorstvo poskrbita NUK in IZUM.

4. Vzdrževanje aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo

Dovoljenje za vzajemno katalogizacijo je aktivno štiri leta od dne pridobitve. Štiriletno obdobje za katalogizatorje, ki so dovoljenje pridobili pred letom 2018, začne teči z dnem 1. 1. 2018. Postopek vzdrževanja aktivnosti je popisan v dokumentu Vzdrževanje aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI

Za ohranitev aktivnega dovoljenja se mora katalogizator udeležiti izbranih izobraževalnih dogodkov. Po vsaki udeležbi katalogizatorja na predpisanem izobraževalnem dogodku je njegovo dovoljenje spet aktivno za štiri leta.

Izobraževalne dogodke pripravljata NUK in IZUM. Opisani so v programih izobraževanja obeh ustanov.

V letu 2024 se lahko v IZUM-u udeležite naslednjih tečajev, s katerimi lahko podaljšate dovoljenje za vzajemno katalogizacijo:

V NUK-u pa se lahko v letu 2024 udeležite naslednjih tečajev, s katerimi lahko podaljšate dovoljenje za vzajemno katalogizacijo:

5. Obveščanje in preizkus znanja

Vsa komunikacija glede odprtja uporabniškega imena z dovoljenji (in pripadajočimi pooblastili) v testnem okolju, dostave testnih zapisov, rezultatov verifikacije testnih zapisov ter tečajev in preizkusov znanja poteka po e-pošti.

Predvideni so štirje termini za preizkus znanja za pridobitev dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter štirje termini za preizkus znanja za pridobitev dovoljenj B1, B2, C in D za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov ter neknjižnega in antikvarnega gradiva. Preizkusi znanja za dovoljenje A se izvajajo izmenično v NUK-u in IZUM-u, preizkusi znanja za druga dovoljenja pa v NUK-u.

Na preizkus znanja se je mogoče prijaviti na portalu Izobraževanje za vsako vrsto gradiva posebej. Prijavo na preizkus znanja in naročilnico ali plačilo (samoplačniki) mora IZUM prejeti najmanj 10 dni pred dnevom preizkusa znanja, morebitno odjavo pa najmanj 3 dni pred dnevom preizkusa znanja.

Cena preizkusa znanja v enem terminu znaša 21,00 EUR (DDV se ne obračunava).

Podroben pregled terminov si lahko ogledate tukaj.

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 9. 1. 2024


Online evidence

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si