Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.
IZUM Izobraževanje

Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo

IZUM home page

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Postopek pridobitve dovoljenj(a) za vzajemno katalogizacijo

 

 

Dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo

 1. Postopek za pridobitev dovoljenja A se lahko začne, če kandidat, ki želi pridobiti dovoljenje, izpolnjuje naslednje pogoje:
  • izpolnjuje pogoje glede izobrazbe, predpisane v dokumentu Pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
  • je opravil usposabljanje, ki je obvezno za pridobitev dovoljenja A in je določeno v programu izobraževanja IZUM/NUK 
  • je v testnem okolju sistema COBISS.SI samostojno kreiral najmanj 30 bibliografskih zapisov s pripadajočimi normativnimi zapisi za različne vrste monografskih publikacij.
 2. Za pridobitev dovoljenja A mora knjižnica poslati IZUM-u vlogo na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani IZUM. Če kandidat ni zaposlen v knjižnici, lahko vlogo predloži IZUM-u sam. Če IZUM na podlagi podatkov iz vloge ali svojih evidenc ter evidenc NUK-a ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev iz točke (1) ali da o tem obstaja dvom, kandidata pisno pozove, da v 15 dneh od prejema poziva dostavi IZUM-u potrebna dokazila. Če kandidat v danem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže.
 3. NUK in IZUM sta dolžna v 40 dneh po prejemu popolne vloge iz točke (2) preveriti, ali so zapisi iz tretje alineje točke (1) kreirani v skladu z veljavnimi katalogizacijskimi pravili in v skladu s pravili formatov COMARC, ter o rezultatu preverjanja obvestiti kandidata. Če zapisi niso skladni s katalogizacijskimi pravili ali s formatov COMARC, mora biti obvestilu priložen seznam napak v zapisih. Kandidat ima pravico zapise popravljati in jih dati v ponovni pregled še največ dvakrat.
 4. Če IZUM in NUK pri tretjem preverjanju ugotovita, da zapisi niso skladni s katalogizacijskimi pravili oziroma pravili formatov COMARC, se mora kandidat ponovno udeležiti usposabljanja za vzajemno katalogizacijo, ki je obvezno za pridobitev dovoljenja in določeno v programih izobraževanja IZUM in NUK, kreirati novih 30 zapisov v testnem okolju in IZUM-u ponovno poslati vlogo za pridobitev dovoljenja kategorije A - točka (2).
 5. Vsa korespondenca med kandidatom, IZUM-om in NUK-om poteka po elektronski pošti.
 6. Ko so zapisi skladni s katalogizacijskimi pravili in pravili formatov COMARC, lahko kandidat pristopi k opravljanju preizkusa znanja pred komisijo. Komisijo za preizkus znanja sestavljata pooblaščena strokovna delavca NUK-a in IZUM-a. Preizkusi znanja pred komisijo potekajo izmenično v NUK-u in IZUM-u, in sicer po terminskem planu, ki je objavljen na njunih spletnih straneh. Kandidat se prijavi k preizkusu znanja z obrazcem, ki je dostopen na spletni strani IZUM. Kandidatovo prijavo mora IZUM prejeti najmanj deset dni pred dnevom preizkusa znanja, odjavo pa najmanj tri dni pred dnevom preizkusa znanja.
 7. Pri preizkusu znanja pred komisijo kandidat kreira zapise za štiri monografske publikacije po izboru komisije, za kar ima na voljo največ 120 minut. Pri tem kandidat lahko uporablja priročnike za delo v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS.SI in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva. Komisija je dolžna preveriti ustreznost kreiranih bibliografskih in normativnih zapisov ter o rezultatu obvestiti kandidata v roku 7 dni od dneva preizkusa znanja. Uspeh kandidata na preizkusu znanja komisija oceni z »opravil« ali »ni opravil«, kar člana komisije potrdita s podpisom zapisnika o preizkusu znanja.
 8. Če kandidat preizkusa znanja ne opravi, ima možnost ponovnega opravljanja preizkusa znanja. Kandidat se prijavi k ponovnemu opravljanju preizkusa znanja skladno s točko (6). Če kandidat preizkusa znanja ne opravi tudi v tretje, se mora ponovno udeležiti usposabljanja za vzajemno katalogizacijo po programu izobraževanja za vzajemno katalogizacijo (NUK/IZUM), kreirati novih 30 zapisov v testnem okolju in ponovno začeti postopek za pridobitev dovoljenja skladno s točko (2).
 9. Osebi, ki je opravila preizkus znanja, NUK in IZUM izdata skupno potrdilo o usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij in pridobitvi dovoljenja A za vzajemno katalogizacijo.

 

Dovoljenja B1, B2, C ali D za vzajemno katalogizacijo

 1. Postopek za pridobitev dovoljenja B1, B2, C ali D za vzajemno katalogizacijo se lahko začne, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:
  • ima pridobljeno dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo
  • je opravil usposabljanje, ki je obvezno za vsako vrsto dovoljenja posebej in je določeno v programu izobraževanja za vzajemno katalogizacijo (NUK/IZUM)
  • je v testnem okolju sistema COBISS.SI samostojno kreiral najmanj 10 bibliografskih zapisov za dovoljenje B1, B2, C ali D.
 2. Nadaljnji postopek (vloga, preverjanje zapisov, preizkus znanja) je za vsako izmed dovoljenj B1, B2, C ali D enak kot pri dovoljenju A. Postopek se razlikuje le v tem, da kandidat na preizkusu znanja za dovoljenj B1, B2, C ali D kreira dva zapisa, preizkus znanja za posamezno dovoljenje pa traja 90 minut. Kandidat lahko na enem razpisanem roku opravlja preizkus znanja za eno ali več dovoljenj. 

 

Strnjen pregled aktivnosti za pridobitev dovoljenj(a) za vzajemno katalogizacijo

Pregled potrebnih aktivnosti za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij:

 1. Opravljen tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj (v IZUM-u)
 2. Zahteva za odprtje uporabniškega imena v testni bazi
 3. Dodeljeno uporabniško ime in geslo v testni bazi (kandidat obveščen)
 4. Opravljenj tečaj Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (v NUK-u)
 5. Vložena vloga za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij s podpisano izjavo o samostojno kreiranih zapisih in s prilogami:
  • kopija potrdila o pridobljeni predpisani izobrazbi (kopija diplome ipd.)
  • kopija potrdila o opravljenem tečaju Katalogizacija monografskih publikacij (v NUK-u)
 6. Vloga je popolna, pregled zapisov
 7. Testni zapisi ustrezajo, dopis kandidatu, da lahko pristopi k izpitu
 8. Prijava na izpit
 9. Izpit uspešno opravljen, kandidat prejme potrdilo o pridobitvi dovoljenja kategorije A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij v sistemu COBISS.SI

Pregled potrebnih aktivnosti za pridobitev dovoljenj(a) za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov, kontinuiranih virov, neknjižnega gradiva in antikvarnega gradiva:

 1. Opravljen tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS – nadaljevalni tečaj (pogoj za dovoljenje B1 in B2)
 2. Opravljeni tečaji za posamezno vrsto gradiva v NUK-u
 3. Dodeljena pooblastila po izboru kandidata za posamezne vrste gradiva v testni bazi (kandidat obveščen)
 4. Pregled zapisov, testni zapisi ustrezajo, dopis kandidatu, da lahko pristopi k izpitu
 5. Prijava na izpit
 6. Izpit uspešno opravljen, kandidat prejme potrdilo o pridobitvi dovoljenj(a) kategorije B1, B2, C in/ali D za vzajemno katalogizacijo

Napotki za kreiranje testnih zapisov (NUK/IZUM)

Pregled terminov za preizkus znanja lahko najdete tukaj.

 

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 5. 1. 2023


Online evidence

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si