Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

Kualifikimi

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Regjistrimi në evidencën online të trajnimeve

Ju lutemi, plotësoni fushat që shihni më poshtë. Krahas të dhënave personale duhet të shënoni edhe adresën tuaj elektronike (që është edhe emri juaj i përdoruesit në procesin e autorizimit) dhe fjalëkalimin, të cilin dëshironi ta përdorni për të hyrë në portal. Kur të dhënat t'i konfirmoni, ju do të pranoni mesazhin elektronik, i cili përmban linkun për aktivizimin e parë të emrit të përdoruesit. Vetëm pas aktivizimit të emrit të përdoruesit mund të përfundoni procesin e regjistrimit dhe do të bëheni përdorues i regjistruar i portalit.

Regjistrimi në evidencën online të trajnimeve do të thotë, që të dhënat tuaja shënohen në bazën qendrore të përdoruesve të sistemit COBISS. Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të dërgojnë aplikimin për kurs apo provim, si dhe mund të përdorin mundësitë shtesë, të cilat i ofron ky portal. Të dhënat, të cilat i shënoni gjatë regjistrimit, mund të transferohen më pas në mënyrë automatike te të gjitha aplikimet dhe anulimet online të pjesmarrjes në kurse ose te procedurat e marrjes së lejeve për katalogimin e përbashkët. Për të fituar në kohë gjatë procedurave të ndryshme, këto të dhëna do të përdoren edhe për përgatitjen e formularëve të plotësuar paraprakisht.

SHËNIME: Nëse jeni regjistruar në evidencën online të trajnimeve COBISS dhe në këtë aplikacion keni emrin e përdoruesit (adresën tuaj elektronike), regjistrimi i sërishëm nuk lejohet. Në faqen elektronike të portalit hyni duke shënuar emrin tuaj të përdoruesit dhe të dhënat i përmirësoni duke përdorur linkun për përditësimin e të dhënave të regjistrimit.

Nëse në sistemin COBISS keni emër të përdoruesit, të dhënat tuaja tashmë ekzistojnë. Edhe në këtë rast regjistrimi i sërishëm nuk lejohet. Në rast se keni probleme gjatë regjistrimit na shkruani në adresën sherbimi@al.cobiss.net ose na telefononi në: +355 (0) 68 200 15 49.

REGJISTRIMI

Fushat, të cilat kanë shenjën *, janë të detyrueshme

*Adresa elektronike:

Prefiksi
(p.sh. MA., Dr.)
:

*Emri:  

*Mbiemri:  

Sufiksi
(p.sh. univ,. dipl., inxh., etj.)
:

Telefoni:

*Statusi:  

*Niveli i arsimit:  

Adresa e vendbanimit të përhershëm

*Rruga dhe numri i shtëpisë:

*Kodi postar dhe vendi:  

Adresa e vendbanimit të përkohshëm

Rruga dhe numri i shtëpisë:  

Kodi postar dhe vendi:  

Insitucioni ku jeni i/e punësuar

*Lloji i insitucionit:  

*Emri i insitucionit:  

Të dhënat tuaja personale do t'i përdorim vetëm për administrimin dhe përpunimin e të dhënave në evidencën e pjesëmarrësve në trajnimet dhe në evidencën e emrave të përdoruesve në sistemin COBISS.


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10