Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

Lejet për katalogimin e përbashkët

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Procedura e marrjes së lejeve për katalogimin e përbashkët

Pasqyra e aktiviteteve të nevojshme për marrjen e lejes për katalogimin e përbashkët të monografive (librave):

 1. Ndjekja e kursit Përpunimi profesional i materialit bibliotekar
 2. Ndjekja e kursit COBISS3/Katalogimi – kursi fillestar
 3. Ndjekja e kursit Katalogimi i monografive – shembuj praktikë
 4. Kërkesa për hapjen e emrit të përdoruesit në bazën testuese
 5. Hapja e emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit në bazën testuese
 6. Plotësimi i aplikacionit për marrjen e lejes për katalogimin e përbashkët të monografive (librave) me deklaratën e nënshkruar për krijimin e pavarur të regjistrimeve. Aplikacionit duhet t'i bashkangjitet edhe kopja e diplomës universitare në fushën e bibliotekarisë ose kopja e diplomës universitare nga fusha të tjera dhe certifikata e përfundimit të kursit të bibliotekonomisë.
 7. Kontrollimi i regjistrimeve, regjistrimet testuese janë në përputhje me rregullat e katalogimit, njoftimi i kandidatëve për provimin
 8. Paraqitja e provimit
 9. Provimi është kryher me sukses, kandidati merr çertifikatën për lejen A për katalogimin e përbashkët të monografive (librave) në sistemin COBISS.AL

Pasqyra e aktiviteteve të nevojshme për marrjen e lejes për katalogimin e përbashkët të pjesëve përbërëse dhe burimeve në vazhdim:

 1. Ndjekja e kursit Katalogimi i serialeve dhe i pjesëve përbërëse (artikujve)
 2. Ndjekja e kursit Përdorimi i programit COBISS3/Katalogimi – kursi i avancuar
 3. Ndjekja e kursit Katalogimi i burimeve elektronike dhe menaxhimi i bibliografive personale
 4. Ndarja e autorizimeve në bazën testuese për lloje të veçanta të materialeve, sipas kërkesës së kandidatit (kandidati njoftohet)
 5. Kontrollimi i regjistrimeve, regjistrimet testuese janë në përputhje me rregullat e katalogimit, njoftimi i kandidatëve për provimin
 6. Paraqitja e provimit
 7. Provimi është kryer me sukses, kandidati merr certifikatën për lejet B1 dhe B2 për katalogimin e përbashkët të pjesëve përbërëse dhe burimeve në vazhdim në sistemin COBISS.AL

Udhëzime për krijimin e regjistrimeve testuese

Orarin e provimeve mund ta gjeni këtu.

 

Data e ndryshimeve të fundit: 31. 8. 2015


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10