Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

Kurset sandarde, prezantimet…

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Kualifikimi për aplikacionet lokale COBISS3

Kualifikimi i bibliotekarëve nga bibliotekat të cilat janë të reja në sistemin COBISS.AL, fillon me kursin Përpunimi profesional i materialit bibliotekar, për të vazhduar me: Përdorimi i programit COBISS3/Katalogimi – kursi fillestar, Katalogimi i monografive– shembuj praktikë. Ndërsa instalimi i parë i programit COBISS bëhet pas përfundimit të kursit Përdorimi i programit COBISS3/Koleksionet e bibliotekës – monografitë dhe serialet.

Bibliotekarët, të cilët ndjekin kursin Përdorimi i programit COBISS3/Koleksionet e bibliotekës – monografitë dhe serialet, marrin autorizimet për përdorimin e këtyre funksioneve të programit:

  • shkarkimin e regjistrimeve bibliografike nga baza e përbashkët në bazën lokale të të dhënave
  • plotësimin e disa të dhënave bibliografike
  • plotësimin e listave lokale të kodeve
  • plotësimin e listave lokale të kodeve

Data e ndryshimeve të fundit: 26. 8. 2015


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10