Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

Kurset sandarde, prezantimet…

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Shtojca A
Lista e kurseve – kushtet për pjesëmarrje ose autorizimet

Në vazhdim të tekstit mund të shihni listën e të gjitha kurseve. Ndjekja e secilit kurs është kusht për ndjekjen e kursit në vazhdim ose për marrjen e autorizimeve të caktuara.

Kurset:

  • "Përpunimi profesional i materialit bibliotekar" (5 ditë)
  • "Përdorimi i programit COBISS3/Katalogimi – kursi fillestar" (5 ditë)
  • "Katalogimi i monografive – shembuj praktikë" (3 ditë)
  • "Përdorimi i programit COBISS3/Koleksionet e bibliotekës – monografitë dhe serialet" (3 ditë)
  • "Përdorimi i programit COBISS3/Katalogimi - përditësimi i bazës CONOR" (2 ditë)
  • "Katalogimi i serialeve dhe i pjesëve përbërëse (artikujve)" (4 ditë)
  • "Përdorimi i programit COBISS3/Katalogimi – kursi i avancuar" (3 ditë)
  • "Katalogimi burimeve elektronike dhe menaxhimi i bibliografive personale" (3 ditë)
  • "Katalogimi i materialeve jolibra" (4 ditë)

Data e ndryshimit të fundit: 31. 8. 2015


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10