Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.
IZUM Izobraževanje

Lejet për katalogimin e përbashkët

IZUM home page

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Aplikimi për marrjen e lejeve

Kandidati, i cili dëshiron të marr lejen apo lejet për katalogimin e përbashkët, aplikimin e printon, e nënshkruan, e skanon dhe e dërgon përmes postës elektronike në adresën: sherbimi@al.cobiss.net.

Para se të printoni Aplikimin për marrjen e lejeve për katalogimin e përbashkët, duhet të shënoni ose përditësoni të dhënat shtesë.

Aplikimin hapeni këtu.

Data e ndryshimeve të fundit: 13. 1. 2016


Evidenca online

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10