Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

COBISS3/Набавяне

V5.2-00

ISSN 2463-9702

В ръководството са включени всички актуализации след първата печатна версия от октомври 2001 г. Съдържанието му отговаря на софтуера COBISS3, V5.2-00 и е валидно за бъдещите версии на софтуера, докато не бъде изтеглено или се публикува друга електронна версия.

© IZUM, последна актуализация на съдържанието: декември 2012, Прев. на англ.: май 2013, Прев. на бълг.: декември 2013

Цялото ръководство[16,8 MB]

Parts of the manual:

Заглавна страница[180 KB]СЪДЪРЖАНИЕ[209 KB]ПРЕДГОВОР[220 KB]ЗА РЪКОВОДСТВОТО[254 KB]1 ВЪВЕДЕНИЕ[247 KB]2 ДЕФИНИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА[178 KB]2.1 Връзка между материал и библиографски запис[236 KB]2.2 Въвеждане на материал[245 KB]2.3 Промяна на връзката между данните за фонда и библиографския запис[173 KB]2.4 Изтриване на материал[165 KB]3 ПОКУПКА НА МАТЕРИАЛ[193 KB]3.1 Подбор на материал за поръчване[257 KB]3.2 Поръчване на материали[468 KB]3.3 Предплащане на поръчан материал[291 KB]3.4 Получаване на поръчан материал[352 KB]3.5 Заплащане на получен материал[343 KB]3.6 Анулиране на процедура по набавяне[236 KB]3.7 Общи процедури[316 KB]4 ОБМЕН НА МАТЕРИАЛИ[134 KB]4.1 Материали, получени по обмен[363 KB]4.2 Изпращане на материали за обмен[364 KB]4.3 Общи процедури[112 KB]5 ДЕПОЗИТНА БИБЛИОТЕКА – ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕПОЗИТНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ[138 KB]5.1 Въвеждане на списък[337 KB]5.2 Изтриване на списък[114 KB]5.3 Приключване на списък[287 KB]5.4 Приключване на единица от списък[123 KB]5.5 Общи процедури[112 KB]6 НАЦИОНАЛНА ДЕПОЗИТНА БИБЛИОТЕКА – ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕПОЗИТНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ[139 KB]6.1 Получаване на депозирани материали[185 KB]6.2 Изпращане на депозирани материали[304 KB]6.3 Общи процедури[113 KB]7 ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАРЕНИЯ[135 KB]7.1 Въвеждане на списък[312 KB]7.2 Изтриване на списък[114 KB]7.3 Приключване на списък[283 KB]7.4 Приключване на единица от списък[123 KB]7.5 Потвърждаване и изпращане на благодарствено писмо до дарителя[222 KB]7.6 Общи процедури[113 KB]8 ДРУГИ ВИДОВЕ НАБАВЯНЕ[135 KB]8.1 Въвеждане на списък[313 KB]8.2 Изтриване на списък[114 KB]8.3 Приключване на списък[291 KB]8.4 Приключване на единица от списък[123 KB]8.5 Общи процедури[113 KB]9 РЕКЛАМАЦИИ[128 KB]9.1 Изготвяне на рекламация[341 KB]9.2 Потвърждаване и изпращане на рекламация[287 KB]9.3 Приключване на рекламация[276 KB]9.4 Общи процедури[113 KB]10 ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСИТЕ[219 KB]11 ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ[134 KB]11.1 Поддържане на данни за партньори[182 KB]11.2 Поддържане на данни за сметки[345 KB]11.3 Настройка на броячи[254 KB]11.4 Изготвяне на образец за единица[191 KB]12 ВРЪЗКИ С ДРУГИ МОДУЛИ И БИБЛИОГРАФСКИ БАЗИ ДАННИ[131 KB]12.1 COBISS3/Периодични издания[138 KB]12.2 COBISS3/Фонд[181 KB]12.3 COBISS3/Заемане, COBISS2/Заемане[120 KB]12.4 COBISS3/Изходи[135 KB]12.5 COBISS3/Управление на приложението[126 KB]12.6 Библиографски бази данни[176 KB]Appendix A - ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕДУРИ И СТАТУСИ[139 KB]A.1 Покупка на материал[226 KB]A.2 Покупка на материал – запис на фактури[184 KB]A.3 Покупка на материал – регистриране на авансови плащания и фактури за непреки разходи (ACQ)[190 KB]A.4 Други начини на набавяне[206 KB]A.5 Национална депозитна библиотека – получаване и изпращане на задължителни материали[195 KB]A.6 Рекламации[191 KB]Appendix B - ИЗХОДИ[119 KB]B.1 Изготвяне на изходи[263 KB]B.2 Променливи за изходи[254 KB]Appendix C - ФОРМУЛЯРИ ЗА ИЗХОДИ[116 KB]C.1 Указания за адресиране[161 KB]C.2 Библиографско описание на материал и други данни[217 KB]C.3 Образци за изходи[271 KB]Appendix D - СПИСЪЦИ[115 KB]D.1 Списък на изходи[139 KB]D.2 Въвеждане на входни параметри за изготвяне на изход[156 KB]D.3 Описание на отделни изходи[148 KB]Appendix E - УПОТРЕБА НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА[124 KB]E.1 Списък на изходи[145 KB]E.2 Въвеждане на входни параметри за изготвяне на изход[203 KB]E.3 Описание на отделни изходи[300 KB]E.4 Образци на изходи[702 KB]Appendix F - СТАТИСТИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ[123 KB]F.1 Списък на изходи[140 KB]F.2 Избор на данни за изготвяне на изход[177 KB]F.3 Въвеждане на параметри за изготвяне на изход[149 KB]F.4 Описание на отделни изходи[208 KB]F.5 Образци за изходи[349 KB]Данни за издателя[133 KB]

Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10