Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата
IZUM Izobraževanje

Електронни ръководства

IZUM home page

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Формат COMARC/B

за библиографски данни

ISSN 2463-9737

В ръководството са включени всички актуализации, извършени след публикуването на първата печатна версия през 1991 г. Съдържанието му съответства на софтуера COBISS3, V6.1-02 и COBISS2/Каталогизация, V8.9-17 и е валидно за всички бъдещи версии на софтуера, докато не бъде отменено или не бъде публикувана друга електронна версия.

© IZUM, последна актуализация на съдържанието: декември 2014, Прев. на англ.: ян. 2015, Прев. на бълг.: март 2016

Цялото ръководство[20,7 MB]

Списъци на актуализации

Части на ръководството:

Заглавна страница[188 KB]СЪДЪРЖАНИЕ[186 KB]УВОД[205 KB]0XX БЛОК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ[77 KB]001 Идентификатор на записа[393 KB]010 Международен стандартен номер на книгата (ISBN)[212 KB]011 ISSN[370 KB]012 Идентификатор за старопечатни издания (Фингърпринт)[251 KB]013 Международен стандартен номер за нотно издание (ISMN)[286 KB]017 Друг стандартен идентификатор[264 KB]020 Номер в националната библиография[141 KB]021 Номер на задължителния екземпляр[124 KB]022 Номер на официално издание[139 KB]040 CODEN[139 KB]041 Други кодове*[119 KB]071 Номер на издателя (Звукозаписи и нотни издания)[187 KB]1XX БЛОК ЗА КОДИРАНА ИНФОРМАЦИЯ[125 KB]100 Общи данни, свързани с обработката[326 KB]101 Език на документа[337 KB]102 Страна на публикуване или на производство[236 KB]105 Текст - Монографии[215 KB]106 Текст - Физически характеристики[135 KB]110 Продължаващи ресурси[289 KB]115 Видеоматериали[364 KB]116 Графични материали[184 KB]117 Триизмерни артефакти и предмети[150 KB]120 Картографски материали - Общи сведения[177 KB]121 Картографски материали - Физическо описание[282 KB]122 Времеви период на съдържанието на единицата[300 KB]123 Картографски материали - Мащаб и координатни системи[321 KB]124 Картографски материали - Означение за конкретния материал[257 KB]125 Звукозаписи и нотни издания[158 KB]126 Звукозаписи - Физическо описание[303 KB]127 Продължителност на звукозаписи и нотни произведения[223 KB]128 Музикални изпълнения и партитури[544 KB]130 Микроформи - Физическо описание[152 KB]135 Електронни ресурси[155 KB]140 Старопечатни издания - Общи сведения[315 KB]141 Старопечатни издания - Специфични характеристики на екземпляра[171 KB]2XX БЛОК ЗА ОПИСАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ[83 KB]200 Заглавие и сведения за отговорност[441 KB]205 Сведения за изданието[286 KB]206 Картографски материали – Математически данни[251 KB]207 Продължаващи ресурси - Номерация[304 KB]208 Нотни издания[241 KB]210 Издателски данни, сведения за разпространение и др.[265 KB]211 Планирана дата на издаване[147 KB]215 Физическо описание[468 KB]225 Серия[346 KB]230 Специфични характеристики на електронен ресурс[249 KB]3XX БЛОК ЗА ЗАБЕЛЕЖКИ[85 KB]300 Обща забележка[270 KB]301 Забележка, отнасяща се до идентификационните номера[157 KB]304 Забележка, отнасяща се до заглавието и сведенията за отговорност**[170 KB]305 Забележка за изданието и библиографската му история**[156 KB]306 Забележка, отнасяща се до издаването, разпространението и т.н.**[68 KB]311 Забележка за свързано поле[150 KB]314 Забележка, отнасяща се до интелектуалната отговорност[150 KB]316 Забележка, отнасяща се до конкретния екземпляр[257 KB]317 Забележка за произход[256 KB]318 Забележка за действия, предприети с цел опазване на екземпляра[265 KB]320 Забележка за библиографии / показалци / резюмета в описвания ресурс[176 KB]321 Забележка за рефериранеи позовавания в други ресурси[184 KB]322 Забележка за други участници в създаването на библиографската единица (филми, видеоматериали и звукозаписи)[148 KB]323 Забележка за изпълнителите (филми, видеоматериали и звукозаписи)[162 KB]324 Забележка за оригинала[151 KB]325 Забележка за репродукция[147 KB]326 Забележка за периодичност[152 KB]327 Забележка за съдържание[271 KB]328 Забележка за дисертация (теза)[156 KB]330 Анотация или резюме[185 KB]333 Забележка за читателско предназначение[140 KB]334 Забележка за награди[125 KB]336 Забележка за формата на електронния ресурс[138 KB]337 Забележка за системните изисквания[161 KB]4XX БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ[110 KB]410 Серия[181 KB]411 Подсерия[189 KB]421 Приложение[306 KB]422 Публикация, към която е приложението[178 KB]423 Издаден с ...[282 KB]430 Продължение на ...[179 KB]431 Частично продължение на ...[182 KB]434 Поглъща ...[173 KB]435 Частично поглъща ...[179 KB]436 Образуван след сливане на ..., ... и ...[184 KB]440 Продължен от ...[181 KB]441 Частично продължен от ...[175 KB]444 Погълнат от ...[181 KB]445 Частично погълнат от ...[173 KB]446 Разделен на ..., ... и ...[186 KB]447 Слят с ..., ... в ...[195 KB]452 Друго издание на друг носител[184 KB]453 Преведен като ...[183 KB]454 Превод на ...[184 KB]464 Главна библиографска единица (монография)[181 KB]481 Подвързани в същия том[195 KB]482 Подвързан с ...[196 KB]488 Произведение, свързано по друг начин[168 KB]5XX БЛОК ЗА СВЪРЗАНИ ЗАГЛАВИЯ[127 KB]500 Унифицирано заглавие[252 KB]503 Подразделение на условна редна дума*[275 KB]510 Паралелно основно заглавие[183 KB]512,513,514 Корично заглавие, Заглавие от допълнителна заглавна страница, Надтекстно заглавие[116 KB]516,517 Заглавие на гърба на книгата, Други варианти на заглавието[87 KB]517 Други варианти на заглавието[176 KB]518 Заглавие на съвременен правопис[166 KB]520 Предишно заглавие[268 KB]530 Ключово заглавие[183 KB]531 Съкратено ключово заглавие[163 KB]532 Развито заглавие[151 KB]539 Основно заглавие с команди LaTeX[172 KB]540,541 Допълнително заглавие, добавено от каталогизатора, Допълнително заглавие, добавено от каталогизатора[134 KB]6XX БЛОК ЗА АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО[219 KB]600 Име на лице, използвано като предмет[116 KB]601,602 Наименование на колективен орган, използвано като предмет, Име на фамилия, използвано като предмет[116 KB]605,606 Заглавие, използвано като предмет, Тематична предметна рубрика[118 KB]607,608 Географска предметна рубрика, Хронологична предметна рубрика[115 KB]609,610 Формална предметна рубрика, Неконтролирани предметни термини[139 KB]620 Мястото на издаване като точка за достъп[141 KB]675 Универсална десетична класификация (УДК)[160 KB]676 Десетична класификация на Дюи (ДКД)[140 KB]680 Класификация на библиотеката на Конгреса на САЩ[128 KB]686 Други класификации[270 KB]7XX БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ[103 KB]700 Име на лице - Първична интелектуална отговорност[388 KB]701 Име на лице - Алтернативна интелектуална отговорност[338 KB]702 Име на лице - Вторична интелектуална отговорност[332 KB]710 Наименование на колективен орган - Първична интелектуална отговорност[237 KB]711 Наименование на колективен орган - Алтернативна интелектуална отговорност[118 KB]712 Наименование на колективен орган - Вторична интелектуална отговорност[323 KB]8XX БЛОК ЗА МЕЖДУНАРОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ[118 KB]802 Център за ISSN[205 KB]830 Обща бележка на каталогизатора[114 KB]856 Електронен адрес и достъп[459 KB]9XX БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ*[127 KB]900 Име на лице – първична нтелектуална отговорност (вариант на редна дума)[339 KB]901,902 Име на лице – алтернативна, вторична интелектуална отговорност (вариант на редна дума)[212 KB]903 Име на лице - (друга установена редна дума)[154 KB]904 ИМЕ НА ЛИЦЕ (ПАРАЛЕЛНА УСТАНОВЕНА РЕДНА ДУМА)[246 KB]910,911,912 Наименование на колективен орган – първична, алтернативна, вторична интелектуална отговорност (вариант на редна дума)[99 KB]960,961,962,965,966,967,968,969 Предметни рубрики (невъзприета форма)[80 KB]970 Поле за нуждите на библиографията*[384 KB]992 Поле за локално използване[170 KB]993 Поле с локално определяно съдържание*[222 KB]МОНОГРАФИИ В ПОВЕЧЕ ЧАСТИ[284 KB]Приложение A - СПИСЪК НА ПОЛЕТА/ПОДПОЛЕТА[1388 KB]Приложение B - схема на пунктуационните знаци[197 KB]Приложение C - индекси за търсене[339 KB]Приложение D - АзбукиD.1 Правила за визуализация на библиографските данни[445 KB]D.2 Указания за създаване на библиографски записи в системите COBISS.XX, в които записите се визуализират на различни азбуки[283 KB]Приложение E - таблица на най-често срещаните в заглавията математически и други специални символи[283 KB]Приложение F - поддържане на библиографии в систематаF.1 Общи положения[94 KB]F.2 Особености при въвеждане на данни в определени полета/подполета[161 KB]F.3 Ретроспективни данни за продължаващи издания[338 KB]F.4 Особености, свързани с каталогизацията на някои видове документи[190 KB]F.5 библиографски изходи в системата COBISS[97 KB]F.6 Типология на документите/произведенията – определения и препоръки[279 KB]F.7 Кодова таблица за институции/организации[128 KB]F.8 Полета/подполета с ниво на задължителност за определено библиографско ниво[141 KB]F.9 БИБЛИОГРАФСКИ ЗАПИСИ ЗА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ (СЪБИТИЯ)[483 KB]Приложение G - УДК за търсене – обща кодова таблица (675C)[664 KB]Приложение H - кодове за ролята на лицето по отношение на библиографската единица – обща кодова таблица (70X4, 71X4)[279 KB]Приложение I - каталогизация на групово обработвани библиотечни материали – записи за изкуствено създадени колекции[314 KB]Приложение J - таблица за конвертиране ISSN → COMARC[137 KB]Данни за издателя[130 KB]

Регистрации онлайн

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2024 IZUM | V 5.0.10